„Danone Magyarország – BME GTK Szakmai Nap” játék részvételi és játékszabályzata, valamint adatkezelési tájékoztatója

(a továbbiakban:”Szabályzat”)

1. Szervező

1.1. A „Danone Magyarország – BME GTK Szakmai Nap” elnevezésű promóciós játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Danone Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság. (rövid név: Danone Kft., székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszám: 01-09-076725; adószám: 10594135-2-44) a továbbiakban: ”Szervező”).

1.1.1. A Játék lebonyolításáért egyedül a Danone Kft. felel, melynek keretében különösen a következő feladatokat hajtja végre:

1.1.2. adatgyűjtés,

1.1.3. adatfeldolgozás,

1.1.4. sorsolás lebonyolítása,

1.1.5. nyertesek értesítése

1.1.6. nyeremények átadása.

2. Játék időtartama

2.1. A Játék 2023. augusztus 31. 10.00 órától 2023. szeptember 8. 23.00 óráig tart. A rendezvény 2023. augusztus 31-én zajlik.

3. A játék leírása

3.1. A Szervező által a BME GTK Szakmai Napja (a továbbiakban: Rendezvény) alkalmával szervezett  Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes, e-mail címmel, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy (továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Játékos”), aki a Budapesten, 2023. augusztus 31. napján megtartott Rendezvényen készült, Alpro szelfi-kerettel készített fotót a saját Facebook-oldalán megosztja a Danone Magyarország és az Alpro hivatalos Facebook-oldalainak taggelésével (továbbiakban: Pályázat). Az Alpro szelfi keret a Rendezvényen elérhető az Alpro kóstoltató standjánál. A taggelés a Danone Magyarország és az Alpro hivatalos Facebook-oldalainak @-cal, posztban történő említése esetén valósul meg. A 6. pontban meghatározott sorsoláson a jelen pontban leírtak szerinti Pályázatot beküldő és a Játékból a jelen Szabályzat alapján ki nem zárt Játékosok vehetnek részt.

4. Részvételi feltételek

4.1. A Játékban a 3.1. pont szerinti személyi feltételeknek megfelelő Játékos oly módon vehet részt, hogy:

4.1.1. A Játék időtartama alatt a Játékos az általa a Rendezvényen készített, Alpro szelfi-kerettel készített fotót a saját Facebook-oldalán megosztja a Danone Magyarország és az Alpro hivatalos Facebook-oldalainak jelölésével (a taggelés a Danone Magyarország és az Alpro hivatalos Facebook-oldalainak @-cal, posztban történő említése esetén valósul meg).

4.1.2. A fotó fentiek szerinti közzétételével mint ráutaló magatartással elfogadja a jelen Szabályzatot és hozzájárul megadott személyes adatainak a Játék céljára történő kezeléséhez továbbá

4.1.3. a Játékból nem kerül kizárásra.

4.2. A Játékból kizártak köre:

4.2.1. A Játékból kizárhatók azon Játékosok, akik megsértik a jelen Szabályzat bármely pontját.

4.2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.2.3. A Játékban nem vehetnek részt cselekvőképességükben korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek, még a törvényes képviselőjük útján sem.

4.2.4. A Játékban egy Játékos csak egy Pályázatot nyújthat be személyenként. Amennyiben a Játékos egynél több Pályázatot nyújtana be, az elsőt követően benyújtott többi Pályázata érvénytelennek minősül és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben a Pályázatként benyújtott fényképen több személy is szerepel, úgy Játékosnak kizárólag az a személy minősül, aki saját Facebook oldalán a fényképet a jelen Szabályzatnak megfelelően közzéteszi. Ugyanannak a fotónak a közzététele több Játékos által ugyanakkor megengedett, ha a Játékos is szerepel rajta.

4.2.5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt nem valós, illetve több Facebook profillal benyújtott Pályázattal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.2.6. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben, valamely Játékos  Pályázatként olyan képet, szöveget vagy egyéb tartalmat (a továbbiakban együtt:fénykép) tesz közzé, amely jogszabályba ütközik, ízléstelen és/vagy a közerkölcsöt vagy sérülékeny csoportokat, továbbá a Szervező  jó hírnevét sérti, vagy bármely egyéb okból a jelen Szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, úgy Szervező jogosult a Játékost a Játékból bármikor kizárni.   A Pályázatként közzétett fényképen szereplő személynek/személyeknek a fényképfelvétel elkészítéséhez és a jelen játék céljára történő felhasználásához való hozzájárulásának megszerzéséért csak és kizárólag a Játékos felel, így az illetéktelen fényképfelvétel elkészítéséből és felhasználásából eredő felelősséget is neki kell viselnie.  Amennyiben a Szervezővel szemben bármely harmadik személy a Pályázattal kapcsolatban bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a fényképet közzé tevő Játékos a Szervezőt teljes körűen mentesíteni köteles e harmadik személy igénye alól.

5. A Játék menete

5.1. A Játékban részt vesz minden olyan Játékos, aki a 3.1. pont szerint az Alpro szelfi-kerettel, a Rendezvényen készített fotót a saját Facebook-oldalán megosztja a Danone Magyarország és az Alpro hivatalos Facebook-oldalainak jelölésével, azaz a 4.1. pont szerinti Pályázatot ad le, továbbá nem kerül kizárása a jelen Szabályzat alapján.

6. Nyereménysorsolás

6.1. A Szervező  2023. szeptember 11. napján 12.00 órakor, 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 5 darab nyertest (a továbbiakban: „Nyertest”) és összesen 10 darab tartaléknyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő, érvényes Pályázatot nyújtottak be a Játék időtartama alatt és mindenben megfelelnek a jelen Szabályzatban foglaltaknak, továbbá nem kerültek kizárásra. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A nyertesek névsorát a Szervező a Játékosok által a Pályázat benyújtása során megadott adatok alapján állítja össze.

6.3. Egy Játékos egy alkalommal kerülhet be a sorsolási az adatbázisba, ezért ha több mint egy Pályázatot nyújt be, akkor csak az elsőként benyújtott Pályázata lesz érvényes. A Szervező a nyertesek névsorát a sorsolás napján követő 8 munkanapon belül publikálja a Danone Kft. saját, valamint az Alpro hivatalos Facebook-oldalán. A Nyerteseket a Szervező külön Facebook-üzenetben is értesíti.

7. Nyeremények

7.1. A Szervező a sorsolás napján a Résztvevők között összesen 5 darab (Nyertesenként egy darab) nyereménycsomagot (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsol ki a 6.1. pontban foglaltak szerint. A nyeremény egy Alpro ajándékcsomag, amelynek tartalma: 2 db Alpro növényi alapú ital (1 db This Is Not M*lk Zabital 3,5% zsírtartalommal + 1 db Barista Gluténmentes Zabital), 1 db kávéspohár+ 1 db kézi habosító, mindez Alprós szatyorban.

7.2. A Nyeremény készpénzre, vagy egyéb tárgynyereményre nem váltható át, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozható.

8. Nyertes értesítése

8.1. A Nyertest (vagy a Tartaléknyertest) a Szervező Facebook-üzenetben értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül és a nyertesek névsorát a sorsolást követő 8 munkanapon belül publikálja a Danone Kft. saját, valamint az Alpro hivatalos Facebook-oldalán. 

A Nyeremény átvételéhez a Nyertes részéről további információ megadása szükséges (név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím). Amennyiben a Nyertes a szükséges adatokat nem bocsátja a Szervező rendelkezésére a nyertességről való Faceboook üzenetben történő értesítés első kiküldését követő 3. munkanap elteltéig, akkor Szervező a Nyertest a Játékból kizárja és a helyére a sorban következő Tartaléknyertes lép. Ha egyetlen Nyertes, illetve Tartaléknyertes sem válaszolna a Szervező megkeresésére, illetve egyik Nyertes vagy Tartaléknyertes sem venné át a nyereményt, a Nyeremények a Szervezőnél maradnak, azok a Szervezőt illetik meg. 

8.2. A Tartaléknyertes értesítésére a 8.1. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

9. Nyeremény átvétele

9.1. A Nyereményt a Játék Szervezője futárral kézbesíti a Nyertesek számára az általuk a 8.1. pont szerint megadott kézbesítési címre, legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül. A Nyereményt a Szervező egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni a Nyertes részére.

A nyereményt az alábbi futárszolgálokat igénybe véve juttatjuk el a nyertesekhez.

Budapesti címre történő kiszállítás esetén:

a Runner Express Futárszolgálat (székhelye: 1238 Budapest, Helsinki út 120.; cégjegyzékszám: 01-09-565331; adószám: 12196434-2-43) közreműködésével. A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.runnerkft.hu/gdpr.html. A nyeremények kiszállítását a futrászolgálat az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.runnerkft.hu/aszf.html.

Budapesten kívül eső címre történő kiszállítás esetén:

a TNT Express Hungary (székhelye: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.; cégjegyzékszám: 01 09 068137adószám: 10376166244) útján. A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html. A nyeremények kiszállítását a futárszolgálat az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html

9.2.Ha a Nyeremény átadása a Nyertessel (Tartaléknyertessel) előzetesen megbeszélt és leegyeztetett időpontban és módon a Nyertes oldalán felmerülő okból meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező,  terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít, ebben az esetben az eredeti Nyertes elveszíti jogát a Nyereményre és a Szervező az át nem vett Nyeremény vonatkozásában jogosult azt a sorban következő Tartaléknyertes részére átadni.

9.3. A Nyeremények meghatalmazott útján nem vehetőek át.

9.4. Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

10. Adatkezelési tájékoztató

10.1. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten belegyezik abba, hogy jelen Szabályzat alapján általa önkéntesen megadott adatokat a Szervező a Játék lebonyolításához a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően felhasználja. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön a hozzájárulását bármikor, költségmentesen jogosult visszavonni a 10.13. pontban írt bármely elérhetőségre küldött kérelem útján.

10.2. Szervező, mint adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

10.2.1. Minden résztvevő Játékos esetében: Facebook azonosító (ID)

10.2.2. Nyertes Játékosok esetében – a fenti adatokon felül -: e-mail cím, teljes név, telefonszám, postázási cím.

10.3. Tájékoztatjuk, hogy a promóciós játékban való részvételre kizárólag az Ön önkéntes kezdeményezése és ennek megfelelő hozzájárulása alapján kerül sor.

10.4. A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

10.5. Adatkezelés célja: Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy a Játékot lebonyolíthassuk, Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertesek kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt eljutassuk Önhöz, valamint a Játékkal kapcsolatos jogi kötelezettségeit a Szervező teljesítse.

10.6. Adatkezelés időtartama: A Játék vonatkozásában az adatkezelő az utolsó nyeremény átvételét követő 30 napig kezeli az adatokat, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából. A nyertes Játékosok személyes adatait és a nyereményhez jutás tényét a Szervező mint adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése és igazolása érdekében 8 évig kezeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, és mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 (azaz nyolc) évig őrizi meg. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

10.7. A Szervező a Nyertes személyes adatai közül a Nyertes nevét, postázási címét és telefonszámát a nyeremények kézbesítését végző  alábbi személyeknek adja át:

Budapesti címre történő kiszállítás esetén:

Runner Express Futárszolgálat (székhelye: 1238 Budapest, Helsinki út 120.; cégjegyzékszám: 01-09-565331; adószám: 12196434-2-43). A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.runnerkft.hu/gdpr.html. A nyeremények kiszállítását a futárszolgálat az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.runnerkft.hu/aszf.html.

Budapesten kívül eső címre történő kiszállítás esetén:

TNT Express Hungary (székhelye: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.; cégjegyzékszám: 01 09 068137adószám: 10376166244). A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html. A nyeremények kiszállítását a futárszolgálat az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html.

10.9. Szervereink az EU-ban találhatóak. A személyes adatok feldolgozása az Ön lakóhelye szerinti országon kívül is történhet, beleértve az EGT-n kívüli országokat is (például a regisztráció és/vagy az álláshirdetéseinkre való feliratkozás vagy egyéb kommunikáció kezelésére szolgáló fiók létrehozása során).

Ennek eredményeképpen az Ön személyes adatainak kezelése az Ön állampolgársága szerinti állam joghatóságától eltérő államok joghatósága alá is tartozhat.

A Danone minden esetben gondoskodik arról, hogy ez a határokon átnyúló adatfeldolgozás az illetékes hatóságok iránymutatásainak és ajánlásainak megfelelő biztosítékokkal védett legyen.

Ha többet szeretne megtudni a DANONE S.A.-ról és leányvállalatairól („DANONE”), kérjük, látogasson el a https://www.danone.com/ weboldalra.

10.10. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatokért. A Szervező, mint adatkezelő a megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

10.11. A Játékosokat, mint az adatkezelés érintettjeit, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

10.11.1. Hozzáféréshez való jog: A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

10.11.2. Helyesbítéshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő helyesbítse.

10.11.3. Törléshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelték;
  2. a Játékos az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét);
  3. a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

10.11.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  2. az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  4. a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.12. Adathordozhatósághoz való jog: A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

10.13. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos problémával és/vagy kérésével – ideértve azt is, ha az adatkezeléshez történő hozzájárulását kívánja visszavonna – az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Szervező postacíme: [1135 Budapest, Váci út 35], e-mail címe: danoneinfo@danone.hu

10.14. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a hozzájáruló nyilatkozatát feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni a 10.13. pontban írt elérhetőségeken.

10.15. A személyes adatok megadása önkéntesen történik, ugyanakkor az elengedhetetlen a Nyeremény átvételéhez. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy azok törlését az eredményhirdetés vagy a nyeremény átadás előtt kérelmezi, az a Játékból való kizárását eredményezi.

10.16. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

10.16.1. Szervezőnek benyújtott kifogás: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a hozzá benyújtott panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.

10.16.2. Hatósági panasz: Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Honlap: http://naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10.16.3. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén soron kívüli eljárás keretében bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

11.2. A Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11.3. A jelen Szabályzatot a Szervező egyrészről a Rendezvényen, másrészről Danone Magyarország és az Alpro hivatalos Facebook-oldalán a Játék időtartama alatt közzéteszi. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét. 

11.4. A Nyereményt a Szervező biztosítja. A Nyeremény utáni esetleges adó és/vagy járulékterheket, valamint a nyeremények kézbesítésével összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

11.5. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

11.6. A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

11.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

11.8. A Facebook felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, így többek között a Facebook profilon keresztül megadott adatokért, azok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás), valamint a nyertes azonosításához szükséges adatok hiánya miatt a nyereményátadás Szervezőn kívüli okból bekövetkezett meghiúsulásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel nem valósul meg, vagy ilyen okból a Játékos a nyereményről szóló értesítésre nem tud időben válaszolni.

11.9. A Játékban történő részvétel során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook platformra vonatkozó szabályzat (https://www.facebook.com/legal/terms/update) változatlanul irányadók a Játékosokra.

11.10. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat arról, hogy ezt a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a Játék során személyes adataikat a Játékosok a Szervezőnek adják meg, nem a Facebooknak.

11.11. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

11.12. A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A jelen Játékra és Szabályzatra a magyar jog irányadó. A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra, vagy a Játék megszüntetésére, mely változásokról a Danone Magyarország és az Alpro hivatalos Facebook-oldalán, megfelelő időben közzéteszi.

Kelt: 2023.08.31.

Danone Kft.