„B Corp Földmob” nyereményjáték szabályzat

A Danone Kft. „B Corp Földmob” elnevezéssel új online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték a Danone Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/DanoneMagyarorszag) – a továbbiakban: Facebook oldalon – érhető el.

 1. Szervező 

  A „B Corp Földmob”” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszám: 01-09-076725; adószám: 10594135-2-44) (a továbbiakban: „Szervező”). A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.
 2. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik regisztrált, saját Facebook profillal rendelkező felhasználók és Magyarországon érvényes tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal rendelkeznek, ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, amennyiben megfelelnek a játékmechanizmus alábbi feltételeinek:

 • A március folyamán megjelenő posztok alatt kommentel március 20-ig
 • A komment lehet emoji, kép, gif vagy szöveges formátumú is, amennyiben az kapcsolódik az eredeti tartalomhoz, nem jogszabályba ütköző, vagy szexuális, vallási illetve politikai vonatkozású, illetve nem hordoz gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat, valamint megfelel a jó ízlés követelményeinek.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Facebook regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 6. pontja részletezi. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A Játék időtartama

A Játék március 20-ig tart. A Pályázatok beküldésének határideje: március 20. 23:59.

 • A Játék menete
 • A március folyamán megjelenő posztok alatt kommentel március 20-ig
 • A komment lehet emoji, kép, gif vagy szöveges formátumú is, amennyiben az kapcsolódik az eredeti tartalomhoz, nem sértő szándékú
 • A Nyertes 72 órán belül megadja adatait és azt a 4 hozzátartozó nevét és korát, aki az április 5-i rendezvényen részt vesz majd

A Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázata nem tartalmazhat jogszabályba ütköző, vagy szexuális, vallási illetve politikai vonatkozású elemeket, illetve nem hordozhat gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat, valamint meg kell, hogy feleljen a 2. a) pontban annak témájára vonatkozóan írt feltételnek és a jó ízlés követelményeinek. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.
A Pályázat akkor minősül benyújtottnak, ha megjelenik a Szervező Facebook oldalán és elérhető marad a Játék lezárását követő 5 munkanap alatt is.

 • Sorsolás menete

Az egykörös Nyereményjáték során 1 nyertes továbbá 2 tartaléknyertes kerül kisorsolásra a Pályázatot szabályszerűen beküldők közül. A sorsolás módja: véletlen kiválasztásos gépi sorsolás, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános. A jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések esetén az a tartaléknyertes lép elsőként a nyertes helyébe, akit a Szervező a nyertes Játékost követően elsőként sorsolt ki. 

Egy személy csak valós személyes adatokkal és körönként csak egy alkalommal jogosult játszani a Játék teljes időtartama alatt, és egy személy körönként csak egy érvényes Pályázatot nyújthat be. A Szervező jogosult a beérkezett Pályázatok megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. pontjában és a 4. pontban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. A Játékos adatainak hiányosságáért, hibájáért, késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Nyeremény

A Nyeremény: részvétel a Danone által szervezett Földmob rendezvényen (családi nap, flashmob), maximum 4 hozzátartozóval (kiskorú is beletartozik a meghatározottak körébe). A Nyertes jogosult a rendezvényen kínált catering szolgáltatás kihasználására és részesül a helyszíni ajándékokban is. 

 • Nyertes értesítése és nyeremény átvétele

A nyertes Facebook-üzenetben értesítjük, a rendezvény részleteit emailben továbbítjuk számára. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– Facebook profilja az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;

– a Szervező megkeresésére (e-mail-ben vagy Facebook privát üzenetben) annak Szervező általi az első kapcsolatfelvételi próbálkozástól számított 10 (azaz tíz) munkanapon belül nem válaszol, így vele a kapcsolatfelvétel sikertelennek minősül;

– alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis Facebook profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A nyertesnek legkésőbb az üzenet Szervező általi elküldésétől számított 10 (azaz tíz) munkanapon belül választ kell adnia és meg kell adnia a nyeremény átvételéhez szükséges elérhetőségeit, ennek hiányában vele a kapcsolatfelvétel sikertelennek minősül és helyébe a szavazás soron következő helyezettje lép tartaléknyertesként mindaddig, amíg a nyereményre jogosult személlyel nem valósul meg a sikeres kapcsolatfelvétel. A nyereményt a Szervező személyes átvétel útján vagy postai úton juttatja el a nyertesnek, utóbbi esetében Facebook privát üzenetben egyeztetve vele a szállítási címet. A nyeremény nyerteshez való eljuttatásának költségeit a Szervező viseli. A sikeres kapcsolatfelvételt megvalósító nyertes Játékos a nyertesként történő közzétételének napjától számított 60 (azaz hatvan) napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át a nyertes Játékos részéről, a nyertes Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott, továbbá két tanú által aláírt alakszerű (szabályos) meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek családi és utóneve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adóazonosító jele és aláírása, továbbá a meghatalmazást hitelesítő két tanú aláírása, lakcíme és neve. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy meghatalmazottja az átvételkor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa és lakcím kártyája segítségével. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt csak annak átvételét követő 30 (azaz harminc) napon belül tud kezelni. A nyeremény másra ingyenesen átruházható, de kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre át nem váltható.

 • Felelősségi szabályok
 • A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Danone Kft. mint Szervező számára adják meg az adatokat és nem közvetlenül a Facebooknak.

A Szervező kizárja felelősségét a kapcsolódó Facebook-aloldalak rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Danone Magyarország Facebook oldal vagy az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben az Danone Magyarország Facebook oldal, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményüket, nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a kapcsolódó Facebook-aloldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 1. Egyéb szabályok

A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A jelen Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelési tájékoztató a Játék teljes időtartama alatt hozzáférhető danone.hu weboldalon. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban és megadja adatait,
– hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatokat, melyek a Játékban való részvételhez és vele való kapcsolattartáshoz, valamint nyertessége esetén a vele való kapcsolattartáshoz és/vagy a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlenek a Szervező a 10. pontban foglalt adatkezelési tájékoztató szerint kezelje 

– hozzájárul ahhoz, hogy nyertesség esetén teljes nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

– hozzájárul, hogy a Földmob rendezvényen készült képeken és videófelvételeken megjelenik a hozzátartozóival,

– elfogadja a jelen Játékszabályzat és az annak 10. pontjában foglalt adatkezelési tájékoztató minden rendelkezését.

 1. Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Danone Magyarország Facebook oldalán szervezett bármely nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik ahhoz önkéntesen és befolyásmentesen a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak és megfelelnek a játékszabályzatban meghatározott feltételeknek.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze.

1) Az adatkezelő megnevezése:

Név: Danone Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Cégjegyzékszám: 01-09-076725

Adószám: 10594135-2-44

Adatkezeléshez tartozó e- mail cím: danoneinfo@danone.hu

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi e-mail vagy postai címen: danoneinfo@danone.hu vagy 1394 Budapest, Pf.: 377

2) Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön önkéntes kezdeményezése és ennek megfelelő hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul

3) Adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertesek kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt eljuttassuk Önhöz.

4) Személyes adatok köre:

A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi személyes adatokat kérhetjük Öntől az aktuális játékszabályzatban foglaltak szerint:

– teljes név;

– facebook id;

– fotón szereplő arcképe csak abban az esetben, ha az aktuális nyereményjátékban való részvétel feltétele ilyen fotó beküldése

Az aktuális játékszabályzat szerinti adatok meg nem adása esetén Ön a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Nyertesség esetén, amennyiben Ön postán kéri a nyeremény eljuttatását, akkor ennek érdekében az alábbi adatok megadását kérjük Öntől:

– lakcím

– e-mail cím

– telefonszám

– kor

– rendezvényre hozott vendégek száma, neve, kora

A fenti adatait azonban csak akkor kérjük, ha Ön nyertesként került kiválasztásra.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg!

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk!

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve a nyeremény eljuttatásához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben, valamint a bennünket terhelő jogszabályi (elsősorban adózási) kötelezettségek teljesítése, vagy felhasználási jogaink jogszerű gyakorlásának alátámasztása érdekében kezeljük.

5) Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át.[PW1] 

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

6) Adatkezelés időtartama:

Az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 (azaz nyolc) évig őriznünk kell. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

Amennyiben Ön nem nyer, abban az esetben – amennyiben az aktuális nyereményjáték Játékszabályzata ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az Ön adatait a nyereményjáték lezárásának napját követő 90 (azaz kilencven) napon belül töröljük, ha nem vonta vissza korábban a hozzájárulását vagy nem kérte az adatai törlését.

A játékszabályzat értelmében a nyereményjáték lezárásának napját követő 90 (azaz kilencven) napon belül van lehetősége Önnek, hogy bármilyen panasszal, illetve észrevétellel éljen a nyereményjátékkal kapcsolatosan.

7) Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat [elektronikus úton, a 10.98.114.244 címen található szerveren tároljuk.

8) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat az Adatkezelőnek a fenti 1) pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti 1) pontban meghatározott valamely elérhetőségünkön keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatók, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a fenti 1) pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga 

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a nyereményjáték lebonyolításához vagy a nyeremény átadásához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, úgy az a nyereményjátékból való kizárást és a nyereményre való jogosultság elvesztését eredményezi.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben törvény határozza meg a személyes adatok tárolásának időpontját, abban az esetben Ön nem jogosult az adatai törlését kérni. Egyéb esetben, illetve a törvényben meghatározott idő elteltével amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő 1) pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő fenti 1) pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti 1) pontban meghatározott valamely elérhetőségünkön keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön az adatkezelést illetően bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) mint felügyeleti hatósághoz és jogainak sérelme esetén jogosult bírósághoz is fordulni.

Budapest, 2024. március 6. 

Danone Kft. 

Szervező