„Danone Magyaroszág Veganuary” nyereményjáték részvételi és játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója

(a továbbiakban:”Szabályzat”)

1. Szervező

1.1. A „Danone Magyaroszág Veganuary” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Danone Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1135 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszám: 01-09-076725; adószám:10594135-2-44) a továbbiakban: ”Szervező”).

1.1.1. A játék lebonyolításáért egyedül a Danone Magyarország Kft. felel. 

1.1.2. adatgyűjtés,

1.1.3. adatfeldolgozás,

1.1.4. sorsolás lebonyolítása,

1.1.5. nyertesek értesítése.

2. Játék időtartama

2.1. A Játék 2024. január 31. 00:01 órától 2024. február 15. 23:59 óráig tart.

3. A játék leírása

3.1. A Danone Magyarország Kft. Facebook-oldalán meghirdetett Játékban azon magyarországi érvényes lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, természetes személy vehet részt, (aki lehet a Danone Magyarország Kft. munkavállalója is) és a Játék során A Veganuary Lépésről-lépésre a Danone-nal videósorozat 5. része alá (Továbbiakban: „Videó”), Facebookon, kommentben megválaszolja a videóban feltett kérdést („Melyik Veganury részből tanultatok a legtöbbet”). A 6. pontban meghatározott sorsoláson a jelen pontban leírtak szerint jelentkezett Résztvevők vehetnek részt.

4. Részvételi feltételek

4.1. A Játékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik regisztrált, saját Facebook profillal rendelkező felhasználók és Magyarországon érvényes tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal rendelkeznek (továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Játékos”), amennyiben megfelelnek a játékmechanizmus alábbi feltételeinek: 

4.1.1. a Nyereményjáték idején a Danone Magyarország Kft. által üzemeltetett Facebook-oldalon a Videó alá kommentelés

4.1.2. elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá

4.1.3. a Játékból nem kerül kizárásra.

4.2. A Játékból kizártak köre:

4.2.1. A Játékból kizárhatók azon Játékosok, akik megsértik a jelen Szabályzat bármely pontját.

4.2.2. A Játékban nem vehetnek részt cselekvőképességükben korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek, még a törvényes képviselőjük útján sem.

4.2.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Pályázattal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.2.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben, valamely Játékos a Játékra való felhívást tartalmazó poszt alatti hozzászólásban olyan képet, szöveget vagy egyéb tartalmat tesz közzé, amely jogszabályba ütközik, ízléstelen és/vagy a közerkölcsöt vagy sérülékeny csoportokat, továbbá a Szervező jóhírnevét sérti, vagy bármely egyéb okból úgy ítéli meg a Szervező, hogy az a Játékszabályzatban foglaltaknak nem felel meg, úgy Szervező jogosult a Játékost a Játékból bármikor kizárni és a Játékos hozzászólását indokolás nélkül törölni. A Játékban közzétett hozzászólások tartalmáért, csak és kizárólag Játékos felel, így amennyiben a hozzászólás a Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazza, úgy az ebből eredő felelősséget Szervező kizárja és a Szervezővel szemben a Játékos igénnyel nem léphet fel, illetve, ha harmadik személy bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a hozzászólást közzé tevő Játékos a Szervezőt teljes körűen mentesíteni köteles a harmadik személy igénye alól.

4.2.5.A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező  az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Játékból ki vannak zárva a Szervezőalkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Facebook regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 6. pontja részletezi. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. A Játék menete

5.1. A Játékban automatikusan részt vesz minden olyan Játékos, aki a Danone Magyarország Kft. által üzemeltett Facebook-oldalonmeghirdetett Játékban annak időszaka alatt kommentel (pályázatot ad le), továbbá nem kerül kizárása a jelen Játék- és Adatvédelmi szabályzat alapján. 

6. A nyereménysorsolásban résztvevők kiválasztása, sorsolás

6.1. A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő Résztvevők között 2024. február 20. napján 12.00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépisorsolással összesen 3 darab nyertest (a továbbiakban: „Nyertest”) és 6 darab tartaléknyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol ki azok közül, akik érvényes Pályázatot nyújtottak be és mindenben megfelelnek a jelen Szabályzatban foglaltaknak, továbbá nem kerültek kizárásra. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. Az érvényes Pályázattal rendelkezők névsorát a Játékosok által a jelentkezés során megadott adatok alapján állítja össze. Egy Játékos csak egyszer jelentkezhet kizárólag egy nyereményre jogosult, így amennyiben a sorsolás alatt az adott Játékos többször is kisorsolásra kerülne a helyébe a Szervező által kisorsolt Tartaléknyertes lép.

6.3. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a

– Facebook profilja az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;

– a Szervező megkeresésére (e-mail-ben vagy Facebook privát üzenetben) annak Szervező általi az első kapcsolatfelvételi próbálkozástól számított 10 (azaz tíz) munkanapon belül nem válaszol, így vele a kapcsolatfelvétel sikertelennek minősül;

– alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis Facebook profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

7. Nyeremény

7.1. A Szervező a Résztvevők között összesen 3 darab (Nyertesenként egy darab) nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsol ki. A nyeremény Alpro kávézó csomag (3 db Alpro Barista ital, Alpro tejhabosító és Alpro üvegpohár Alpros zacskóban.)

7.2. A Nyeremény készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozható.

8. Nyertes értesítése

8.1. A Nyertest (vagy a Tartaléknyertest) a Szervező online, Facebook-üzenetben értesíti. A Nyeremény átvételéhez a Nyertes részéről további információ megadása szükséges (név, email, telefonszám, postázási cím). Amennyiben a Nyertes a szükséges adatokat nem bocsátja a Szervező rendelkezésére a kérés első kiküldését követő 72 óra elteltével, akkor Szervező a Nyertest a Játékból kizárja és a helyére a sorban következő Tartaléknyertes lép. Ha egyetlen Nyertes, illetve Tartaléknyertes sem válaszolna a Szervező megkeresésére, illetve egyik Nyertes vagy Tartaléknyertes sem venné át a nyereményt, a Nyeremények a Szervezőnél maradnak, azok a Szervezőt illetik meg.  

8.2. A Tartaléknyertes értesítésére a 8.1. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

9. Nyeremény átvétele

9.1. A Nyereményt a Játék Szervezője futárral kézbesíti a Nyertesek számára az előzetesen egyeztetett címre. A Nyereményt a Szervező egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni a Nyertes részére.

9.2.Ha a Nyeremény átadása a Nyertessel (Tartaléknyertessel) előzetesen megbeszélt és leegyeztetett időpontban és módon a Nyertes oldalán felmerülő okból meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezőterhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít, ebben az esetben az eredeti Nyertes elveszíti jogát a Nyereményre és a Szervező az át nem vett Nyeremény vonatkozásában jogosult azt a sorban következő Tartaléknyertes részére átadni.

9.3. A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők.

9.4. Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

10. Felelősségi szabályok 

10.1.A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Danone Kft. mint Szervező számára adják meg az adatokat és nem közvetlenül a Facebooknak. A Szervező kizárja felelősségét a kapcsolódó Facebook-aloldalak rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Alpro Facebook oldal vagy az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben az Alpro Facebook oldal, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményüket, nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a kapcsolódó Facebook-aloldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban és megadja adatait, 

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatokat, melyek a Játékban való részvételhez és vele való kapcsolattartáshoz, valamint nyertessége esetén a vele való kapcsolattartáshoz és/vagy a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlenek a Szervező a 11. pontban foglalt adatkezelési tájékoztató szerint kezelje és a Szervezőnek, mint adatfeldolgozónak átadja;
 • hozzájárul ahhoz, hogy nyertesség esetén teljes nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • elfogadja a jelen Játékszabályzat és az annak 11. pontjában foglalt adatkezelési tájékoztató minden rendelkezését.

11. Adatvédelemi tájékoztató 

11.1. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten belegyezik abba, hogy jelen Játékszabályzattal bekért adatokat a Szervező, a Játék lebonyolításához a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően felhasználja. Már most tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön a hozzájárulását bármikor, költségmentesen jogosult visszavonni a 11.12.. pontban írt bármely elérhetőségre küldött kérelem útján.

11.2. Szervező, mint adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

11.2.1. Minden résztvevő Játékos esetében: Facebook felhasználó-név, név, e-mail cím.

11.2.2. Nyertes Játékosok esetében – a fenti adatokon felül: telefonszám, postázási cím adatokat kezeli.

11.3. Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön önkéntes kezdeményezése és ennek megfelelő hozzájárulása alapján kerül sor.

11.4. A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

11.5. Adatkezelés célja: Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy a Játékot lebonyolíthassuk, Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertesek kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt eljutassuk Önhöz, valamint a Játékkal kapcsolatos jogi kötelezettségeit a Társaság teljesítse.

11.6. Adatkezelés időtartama: A nyereményjáték vonatkozásában az adatkezelő az utolsó nyeremény átvételét követő 12 hónapig kezeli az adatokat, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából. A nyertes Játékosok adatainak kezelését a Társaság a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése és igazolása érdekében 8 évig kezeli az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 (azaz nyolc) évig őrizi meg. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

11.7. A Szervező a Nyertes személyes adatai közül a Nyertes nevét, postázási címét és telefonszámát az alábbi szervezetnek adja át:

Budapesti címre történő kiszállítás esetén:

Runner Express Futárszolgálat (székhelye: 1238 Budapest, Helsinki út 120.; cégjegyzékszám: 01-09-565331; adószám: 12196434-2-43). A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.runnerkft.hu/gdpr.html. A nyeremények kiszállítását pedig az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.runnerkft.hu/aszf.html.

Budapesten kívül eső címre történő kiszállítás esetén:

TNT Express Hungary (székhelye: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.; cégjegyzékszám: 01 09 068137adószám: 10376166244). A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html. A nyeremények kiszállítását pedig az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html.

11.8. A Szervező a személyes adatokat 1134 Budapest Váci út 35. tárolja.

11.9. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatokért. A Szervező, mint adatkezelő a megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

11.10. A Játékosokat, mint az adatkezelés érintettjeit, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

11.10.1. Hozzáféréshez való jog: A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

11.10.2. Helyesbítéshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő helyesbítse.

11.10.3. Törléshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelték;
 2. a Játékos az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét);
 3. a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

11.10.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.11. Adathordozhatósághoz való jog: A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

11.12. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos problémával és/vagy kérésével – ideértve azt is, ha az adatkezeléshez történő hozzájárulását kívánja visszavonna – az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Szervező postacíme: [1135 Budapest, Váci út 35].

11.13. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a hozzájáruló nyilatkozatát feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni a 11.12.. pontban írt elérhetőségeken. 

11.14. A személyes adatok megadása önkéntesen történik, ugyanakkor az elengedhetetlen a Nyeremény átvételéhez. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy azok törlését az eredményhirdetés vagy a nyeremény átadás előtt kérelmezi, az a Játékból való kizárását eredményezi.

11.1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

11.16.1. Szervezőnek benyújtott kifogás: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a hozzá benyújtott panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.

11.16.2. Hatósági panasz: Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Honlap: http://naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

11.16.3. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén soron kívüli eljárás keretében bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

12.2. A Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

12.3. A jelen Szabályzatot a Szervező a Danone Magyarország Kft. által üzemeltetett Actimel Fenntarthatósági Honlapon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

12.4. A Nyereményt a Szervező biztosítja. A Nyeremény utáni adó és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

12.5. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Nyertes a Szervező kérésére ezt aláírásával megerősített nyilatkozatban is elismeri.

12.6. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező, a Danone Magyarország Kft. által üzemeltetett Honlapon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felelnek, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak. Az oldal működtetését végző Szervező a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítják, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Danone Magyarország Honlapjához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak használata során, vagy az anyaoldal nem megfelelő működése által vagy azokkal összefüggésben bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkérta Szervező nem felelős. 

12.7. A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

12.8. A Szervező, fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Résztvevők jelentkezését töröljék.

12.9. A Játékban történő részvétel során a Játékos internet szolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadók.

12.10. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező, felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

12.11. A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó. A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra, vagy a Játék megszüntetésére, mely változásokról a tájékoztatást a  Danone Magyarország által üzemeltetett Actimel Fenntarthatósági Honlapon a Játékkal kapcsolatos eredeti tájékoztatással azonos módon, megfelelő időben közzéteszi. 

Kelt: 2024. 01. 29.

Danone Kft.